Competitie
Alle teams
Nieuws
Vereniging
Agenda
Fotos & Videos
Sponsors
Gastenboek
Contact

Kalender

Algemene Leden Vergadering

Datum

12 april 2019 19:30:00

Details

Namens het bestuur van VC Spaarnestad nodig ik je van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) op vrijdag 12 april 2019. Locatie is de Kennemer Sporthal (lokaal 9), de vergadering start om 19:30 uur. Mocht er om 19.30 uur het vereiste aantal leden (rond de 70) niet aanwezig zijn, dan schrijft het bestuur een algemene ledenvergadering uit om 19.45 uur.

Agenda:

 1. Opening en tekening presentielijst
 2. Notulen vorige ALV, (zie bijlage)
 3. Ingekomen stukken / mededelingen
 4. Benoeming Stembureau
 5. Samenstelling bestuur
  Na de vele vergaderingen van de werkgroep die zich met de organisatie van onze vereniging, het vrijwilligerswerk en de inrichting van het bestuur heeft bezig gehouden, gaat er het e.e.a. veranderen.

  Arie Jan van de Schaaf stelt zijn plaats als voorzitter van de vereniging beschikbaar. Peter den Nijs heeft zich kandidaat gesteld als nieuwe voorzitter van de vereniging. Hij zal zich tijdens deze vergadering zelf verder presenteren. Ook de nieuw constellatie in bestuurlijk opzicht zal hij uit de doeken doen. Arie Jan zal zeer nauw betrokken blijven en de vereniging blijven vertegenwoordigen in het kader van de bouw van de nieuwe sporthal, alsmede deelname aan de Klankbordgroep Binnensport van de Gemeente Haarlem.
  Ook naar de Nevobo en andere instanties zal hij de vereniging blijven vertegenwoordigen.

  Herbert Nieuwland treedt als gevolg van de nieuwe bestuurlijk situatie terug als bestuurslid jeugdzaken. Deze functie wordt ondergebracht in het "kaderoverleg" waarin alle commissies vertegenwoordigd zijn. Daarin kan/zal Herbert zijn werk voortzetten.

  Na het terugtreden van Jolanda Klein als secretaris is Jan Koehorst bereid gevonden om tijdelijk deze functie op zich te nemen. Jan heeft zich vervolgens bereid verklaard om ook in de nieuwe bestuurssamenstelling secretaris te zijn.

  De rol van Eugene la Haye als penningmeester blijft ongewijzigd.
  1. Het bestuur vraagt de leden van de ALV akkoord te gaan met de benoeming van Peter den Nijs als voorzitter en van Jan Koehorst als bestuurslid in de functie van secretaris.
   Tegenkandidaten kunnen tot 24 uur voor de aanvang van de ALV zich melden bij het bestuur.
 6. Werkgroep Bavo Beach
  1. Organisatorische mededelingen
  2. Samenstelling werkgroepen
  3. Financiën (zie bijlage)
   1. Afrekening seizoen 2018
   2. dechargeverklaring
   3. Begroting seizoen 2019
 7. Benoeming leden van verdienste.
  Het bestuur vraagt de ALV akkoord te gaan met de benoeming van een drietal leden namelijk: Piet de Jong, Ber Nederstigt en Wim Habraken die zich jarenlang op een bijzondere wijze hebben ingezet voor de vereniging. Het bestuur neemt graag Wim te Riele mee in de huldiging, die al eerder als lid van verdienste is benoemd, maar onlosmakelijk met het eerder genoemde drietal is verbonden.
 8. Mededelingen van de Technische Commissies.
  1. Samenstelling TC's
  2. Mededelingen seizoen 2019 – 2020
 9. Rondvraag
  Het bestuur vraagt de leden die gebruik willen maken van de rondvraag hun vragen zoveel mogelijk vooraf schriftelijk in te dienen, waardoor een zo volledig mogelijk antwoord gegeven kan worden.

De stukken die tijdens de vergadering behandeld zullen worden, vind je hier. Wel eerst even inloggen.

Jan Koehorst, secretaris

Locatie

Kennemer Sportcentrum