Statuten

STATUTEN van de Volleybal Combinatie Spaarnestad d.d. september 2018

Leden kunnen de statuten downloaden.

NAAM, DUUR, DOEL

Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam "Volleybal Combinatie Spaarnestad" en is gevestigd te Haarlem.
 2. De vereniging is ontstaan op 1 juli 2010 uit een samengaan van de Volleybalvereniging Allides, Volleybalvereniging die Raeckse, Haarlemse Volleybal Spelers en Volleybalvereniging Haarlem, en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 3. Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar.


Artikel 2

 1. De vereniging stelt zich ten doel de belangstelling voor en het beoefenen van de volleybalsport, met inbegrip van zitvolleybal en beachvolleybal, te bevorderen. Centraal daarbij staat het streven om de leden van de vereniging mogelijkheden te bieden om op het best passende niveau competitief of recreatief te volleyballen.
 2. Zij tracht dit doel langs wettige weg te bereiken en wel door:
  1. aansluiting bij de Nederlandse Volleybal Bond;
  2. het maken van propaganda voor de volleybalsport in woord, geschrift en daad;
  3. het organiseren van trainingen, wedstrijden en het deelnemen aan de door de Nevobo georganiseerde competitie;
  4. het ondersteunen, bevorderen, stimuleren en faciliteren van activiteiten;
  5. het behartigen van de belangen van haar leden en andere aangeslotenen als bedoeld in artikel 3;
  6. alle andere wettige middelen, die tot het bereiken van dat doel bevorderlijk zijn.
 3. De vereniging kan in naam van de leden rechten bedingen en in rechte optreden tot handhaving van de bedongen rechten, waaronder begrepen het vorderen van schadevergoeding.
 4. In deze statuten wordt met een schriftelijk verzoek of een schriftelijke mededeling aan een bepaald persoon of orgaan gelijkgesteld: een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het internetadres dat de ontvanger van het verzoek of de mededeling voor dit doel bekend heeft gemaakt.


LIDMAATSCHAP

Artikel 3

 1. De vereniging kent leden, ereleden, leden van verdienste, verenigingsleden en donateurs.
 2. Leden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten.
 3. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging door de algemene ledenvergadering zijn benoemd.
 4. Leden van verdienste zijn zij, die wegens verdiensten jegens de vereniging door de algemene ledenvergadering zijn benoemd.
 5. Verenigingsleden zijn zij die actief bij de vereniging betrokken zijn zonder binnen de Volleybal Combinatie Spaarnestad de volleybalsport te beoefenen.
 6. Donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, die zich jegens de vereniging verbonden hebben tot het storten van een jaarlijkse bijdrage en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
 7. Bij huishoudelijk reglement kunnen regels worden gegeven met betrekking tot de indeling van de leden, ereleden, verenigingsleden en donateurs in groepen.


Artikel 4

 1. Als lid kan men worden toegelaten door een schriftelijk verzoek daartoe bij het bestuur in te dienen. Het bestuur beslist over de toelating. Bij niet-toelating licht het bestuur schriftelijk en met opgave van reden de betrokkene in. Tevens informeert het bestuur bij de eerstvolgende gelegenheid de algemene ledenvergadering over zijn beweegredenen.
 2. De algemene ledenvergadering kan alsnog tot toelating besluiten.
  1. Tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen niet worden toegelaten degenen die niet tot het lidmaatschap van de Nevobo worden toegelaten of waarvan de Nevobo het lidmaatschap heeft beëindigd.
 3. Ereleden worden op voorstel van het bestuur of van tenminste 1/10 gedeelte van de leden van de vereniging door de algemene ledenvergadering met een meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte stemmen benoemd.
 4. Leden van verdienste worden op voorstel van het bestuur of van tenminste 1/10 gedeelte van de leden van de vereniging door de algemene ledenvergadering met een meerderheid van de helft plus 1 van de uitgebrachte stemmen benoemd.
 5. Verenigingsleden worden door het bestuur als zodanig toegelaten.
 6. Alle leden van wie de NeVoBo het lidmaatschap van de NeVoBo eist bij uitoefening van een aan de volleybalsport gerelateerde activiteit, zullen door het bestuur worden aangemeld bij de NeVoBo.


Artikel 5

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door overlijden;
  2. door opzegging door het lid;
  3. door opzegging door de vereniging;
  4. door ontzetting.
 2. Opzegging door het lid geschiedt door een schriftelijke kennisgeving aan het bestuur. Deze kennisgeving dient een maand voor het einde van het verenigingsjaar in het bezit te zijn van het bestuur. Opzegging voor het beachvolleybal dient voor één maart in het bezit te zijn van het bestuur.
 3. Opzegging door de vereniging vindt plaats wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt door het bestuur en moet voor bekrachtiging worden voorgelegd aan de algemene ledenvergadering.
 4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer de betrokkene handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 5. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat de betrokkene onverwijld per aangetekend schrijven op de hoogte stelt van het besluit onder opgaaf van redenen.
 6. Binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving kan de betrokkene in beroep gaan bij de commissie van beroep bedoeld in artikel 20. Gedurende de beroepstermijn en gedurende de behandeling van het beroep blijft de betrokkene geschorst.
 7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, om welke reden dan ook, eindigt, blijft niettemin de volle jaarlijkse contributie door de betrokkene verschuldigd zonder enig recht op vermindering.


Artikel 6

Indien het bestuur voornemens is een lid met toepassing van artikel 7, lid 4, te ontzetten uit het lidmaatschap, is het bestuur bevoegd de betrokkene hangende het onderzoek voor ten hoogste drie maanden te schorsen. Gedurende deze termijn stelt het bestuur de betrokkene in de gelegenheid mondeling of schriftelijk verantwoording van zijn gedrag af te leggen.

Artikel 7

Na afloop van de termijn van drie maanden is de schorsing opgeheven, tenzij het bestuur binnen deze termijn besluit de betrokkene met toepassing van artikel 7, lid 4, uit het lidmaatschap te ontzetten.

GELDMIDDELEN

Artikel 8

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: de contributies van de leden; de donaties van de donateurs; verkrijging krachtens erfstellingen, legaten, schenkingen en krachtens overeenkomsten met derden; boetes; subsidies; en andere toevallige baten.
 2. De hoogte van de verschuldigde contributies, als bedoeld in het vorige lid, wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld. De hoogte van de contributie kan verschillen per groep, als bedoeld in artikel 3, lid 2 en 3.
 3. Bij of krachtens huishoudelijk reglement kan vermindering of kwijtschelding van contributie worden toegestaan in gevallen als daarin omschreven.


BESTUUR

Artikel 9

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen.
 2. Tenminste de voorzitter, de secretaris en de penningmeester zijn meerderjarige personen.
 3. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering uit de leden benoemd. De voorzitter wordt als zodanig gekozen; de andere functies worden door het bestuur onderling verdeeld.
 4. De bestuursleden treden om de twee jaar af volgens een door het bestuur op te maken rooster, met dien verstande, dat nimmer de secretaris en de penningmeester gelijktijdig aftreden.
 5. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.


Artikel 10

In tussentijdse bestuursvacatures voorziet tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering het bestuur. Bij daling van het aantal bestuursleden beneden het statutair bepaalde aantal, blijft het bestuur volledig bevoegd.

Artikel 11

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
 2. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris met de penningmeester.
 3. In geval van vacatures in het bestuur vertegenwoordigen de vervangers van de in het tweede lid genoemde bestuursleden de vereniging in en buiten rechte, met dien verstande dat nimmer slechts één bestuurslid de vereniging kan vertegenwoordigen.
 4. Het bestuur is bevoegd andere personen te machtigen de vereniging in een bepaalde aangelegenheid te vertegenwoordigen. In de door het bestuur te verlenen volmacht dient die aangelegenheid nauwkeurig te zijn omschreven.
 5. De penningmeester, dan wel het bestuurslid dat de penningmeester vervangt, is bevoegd namens de vereniging over banksaldi te beschikken en namens de vereniging voor de ontvangst van gelden kwijting te verlenen.


Artikel 12

Het bestuur is, uitsluitend met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd:

 1. tot het aangaan van geldleningen;
 2. tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, huren, verhuren, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
 3. tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt;
 4. tot het sluiten van een sponsor-overeenkomst.

Bij huishoudelijk reglement kan worden bepaald dat voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering niet is vereist met betrekking tot onder b. vermelde overeenkomsten in gevallen als omschreven in dat reglement.

ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN

Artikel 13

De algemene ledenvergadering wordt gevormd door de aanwezige leden in de zin van Artikel 3, lid 2. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

Artikel 14

 1. Uitsluitend leden in de zin van Artikel 3, lid 2, hebben toegang tot de algemene ledenvergadering; elk lid heeft een stem.
 2. Leden die op 1 oktober van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt kunnen zelf niet stemmen, hun stem kan worden uitgebracht door de wettelijk vertegenwoordiger.
 3. Een lid kan namens niet meer dan één ander lid bij machtiging een stem uitbrengen.
 4. Ereleden, leden van verdienste en verenigingsleden hebben recht van toegang tot de vergadering en het recht in die vergadering het woord te voeren; zij hebben geen stemrecht, tenzij zij tevens lid in de zin van Artikel 3, lid 2 zijn.
 5. Al dan niet op voorstel van het bestuur kan de algemene ledenvergadering besluiten donateurs of andere personen tot de vergadering toe te laten en hen het recht te geven in die vergadering het woord te voeren.


Artikel 15

 1. Het bestuur is te allen tijde bevoegd een algemene ledenvergadering bijeen te roepen.
 2. Een algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur met inachtneming van een termijn van tenminste twee weken.
 3. De bijeenroeping vindt plaats door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling. In die mededeling wordt tevens de agenda van de vergadering, voorzien van een korte toelichting, opgenomen.
 4. Het bestuur is verplicht een algemene ledenvergadering bijeen te roepen wanneer tenminste 2/5 van het aantal leden van de vereniging daartoe een schriftelijk verzoek bij het bestuur heeft ingediend. Deze vergadering dient op een termijn van uiterlijk vier weken na de indiening van zo'n verzoek te worden bijeengeroepen.
 5. Indien het bestuur aan het verzoek tot bijeenroeping binnen twee weken na de indiening ervan geen gevolg heeft gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur een algemene ledenvergadering bijeenroept.


Artikel 16

Een algemene ledenvergadering kan besluiten nemen indien bij aanvang van die vergadering tenminste 1/10 deel van het aantal leden van de vereniging aanwezig is. Wordt het voorgeschreven aantal niet bereikt, dan schrijft het bestuur dan wel degenen, die bevoegd waren tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, een nieuwe vergadering uit te houden uiterlijk binnen 6 weken, waarvoor dan geen minimum aantal aanwezige leden vereist is.

Artikel 17

 1. Tenzij deze statuten anders bepalen wordt over alle voorstellen betreffende zaken bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, d.w.z. de helft plus een van de uitgebrachte stemmen, beslist. Bij staking van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
 2. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Bij stemming over personen is de persoon gekozen, die de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd.
 3. Heeft niemand die meerderheid verkregen dan wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen hebben verkregen en is vervolgens de persoon gekozen, die bij de tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd.
 4. Onder uitgebrachte stemmen wordt verstaan: geldig uitgebrachte stemmen, blanco stemmen daaronder begrepen. Als niet geldig uitgebrachte stemmen worden beschouwd: onleesbaar ingevulde stembriefjes en stembriefjes die door het betrokken lid van naam of handtekening zijn voorzien.


Artikel 18

Indien een algemene ledenvergadering door het bestuur bijeen is geroepen leidt de voorzitter van het bestuur, of het bestuurslid dat de voorzitter vervangt, de vergadering. In het geval, bedoeld in Artikel 15, lid 5, kiest de algemene vergadering een voorzitter uit een van de in dat artikellid genoemde verzoekers.

Artikel 19

 1. Het bestuur roept binnen vier maanden na afloop van het verenigingsjaar een algemene ledenvergadering bijeen.
 2. In deze vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet rekening en verantwoording van het in het afgelopen boekjaar gevoerde financieel beleid.
 3. Voorts doet de kascommissie verslag van haar bevindingen. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge.


COMMISSIES

Artikel 20

 1. De algemene ledenvergadering benoemt een commissie van beroep op voordracht van het bestuur.
 2. De commissie bestaat uit drie meerderjarige leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De leden treden om de twee jaar af en zijn terstond herkiesbaar.
 3. De commissie treedt op als beroepsinstantie in de gevallen voorzien in deze statuten of in het huishoudelijk reglement.
 4. Omtrent de te volgen procedure bij de behandeling van een zaak worden regels gesteld bij huishoudelijk reglement.


Artikel 21

 1. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks een kascommissie op voordracht van het bestuur.
 2. De commissie bestaat uit drie meerderjarige leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
 3. De commissie controleert na afloop van het boekjaar de kas, de kasbescheiden en de rekening en verantwoording van het bestuur.
 4. De commissie heeft recht op inzage van alle bescheiden van de vereniging, waarvan zij kennis wil nemen.
 5. De commissie brengt verslag uit aan de algemene vergadering.


Artikel 22

Omtrent benoeming, taak, samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van andere commissies kunnen regels worden gesteld bij huishoudelijk reglement.

Artikel 23

 1. Bij huishoudelijk reglement kan aan het bestuur of aan een commissie de bevoegdheid worden toegekend leden disciplinair te straffen in verband met wangedrag, waaronder onder meer wordt verstaan: gedragingen als bedoeld in Artikel 7, lid 4 alsmede het niet of niet tijdig voldoen van contributie.
 2. Deze straffen, die naast elkaar kunnen worden opgelegd, zijn:
  1. uitsluiting voor ten hoogste drie wedstrijden en/of trainingen;
  2. uitsluiting van alle verenigingsactiviteiten voor ten hoogste drie maanden;
  3. een geldboete van ten hoogste het bedrag van de door de betrokkene in dat boekjaar verschuldigde contributie, die ten goede komt aan de kas van de vereniging.
 3. Bij de strafoplegging kan worden bepaald dat deze niet ten uitvoer zal worden gelegd, indien de betrokkene gedurende een bepaalde tijd, die niet langer kan zijn dan twee jaar, zich niet aan wangedrag schuldig zal maken.
 4. Voorts is het bestuur bevoegd om schades en boetes, die de vereniging in rekening worden gebracht en die door een lid zijn veroorzaakt, op de betrokkene te verhalen.
 5. Van een strafoplegging staat voor de betrokkene beroep open bij de commissie van beroep. Indien het beroep gegrond verklaard wordt, kan de commissie van beroep het besluit de strafoplegging te wijzigen dan wel geheel of gedeeltelijk te vernietigen.
 6. Op verzoek van de betrokkene kan de commissie van beroep bepalen dat de straf in afwachting van de behandeling van het beroep niet ten uitvoer zal worden gelegd.


HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 24

 1. Het huishoudelijk reglement geeft nadere regels met betrekking tot de in de statuten genoemde gevallen. Voorts kan het reglement regels geven omtrent alle onderwerpen, waarvan de algemene vergadering een nadere regeling gewenst acht.
 2. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met wettelijke voorschriften of met de statuten.
 3. Vaststelling en wijziging van het huishoudelijk reglement vindt plaats door de algemene ledenvergadering, met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.


STATUTENWIJZIGING

Artikel 25

In de statuten kan geen verandering worden aangebracht noch kan tot een fusie worden besloten dan door een besluit van de algemene ledenvergadering, die bijeengeroepen is met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten dan wel het aangaan van een fusie zal worden voorgesteld.

Artikel 26

Een besluit tot wijziging van de statuten of tot fusie behoeft een meerderheid van tenminste 2/3 van de uitgebrachte stemmen.

Artikel 27

 1. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt en wordt van kracht met ingang van de dag na die waarop de akte is verleden.
 2. Het bestuur draagt er zorg voor dat een authentiek afschrift van de wijziging en van de gewijzigde statuten wordt neergelegd ten kantore van de Kamer van Koophandel van het gebied waarbinnen de vereniging haar zetel heeft.


Artikel 28

In gevallen waarin de statuten niet voorzien beslist het bestuur tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 29

 1. Tot ontbinding van de vereniging kan niet worden overgegaan dan nadat in een algemene ledenvergadering, die bijeengeroepen is met de mededeling dat aldaar zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden en in welke vergadering tenminste 3/4 van het aantal leden van de vereniging aanwezig moet zijn, met een meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte stemmen is besloten de vereniging te ontbinden.
 2. Is in deze vergadering niet tenminste 3/4 van het aantal leden van de vereniging aanwezig, dan wordt binnen vier weken een nieuwe vergadering uitgeschreven. Alsdan is het bepaalde in Artikel 16 van overeenkomstige toepassing. Ook in die gevallen behoeft een ontbindingsbesluit 2/3 van de uitgebrachte stemmen.
 3. Bij een ontbindingsbesluit stelt de algemene ledenvergadering de bestemming van een batig saldo vast. Tenzij de algemene ledenvergadering bij het ontbindingsbesluit anders beslist, geschiedt de liquidatie van de vereniging door het bestuur.


Artikel 30

Deze statuten treden niet in werking dan nadat een notariële akte van fusie is opgemaakt en worden van kracht met ingang van de dag na die waarop de akte is verleden. Deze akte is opgemaakt te Haarlem, op 21 juni 2019.