Coronaprotocol
Competitie
Alle teams
Nieuws
Vereniging
Agenda
Fotos & Videos
Sponsors
Gastenboek
Contact

Algemene Leden Vergadering 24 maart

Geplaatst op:
10 maart 2021
Door:
De Webmaster
Categorie:
Algemeen
Namens het bestuur van VC Spaarnestad nodig ik je van harte uit voor een Speciale Algemene Leden Vergadering (ALV) op woensdag 24 maart 2021. De vergadering begint om 20:00 uur.

Zoals eerder is aangekondigd in het bestuursverslag houdt VC Spaarnestad op 24 maart aanstaande een ledenvergadering die met name in het teken staat van de start van het Beach seizoen.
Door de Corona-maatregelen is het helaas niet mogelijk fysiek zo'n vergadering te organiseren. Na enig uitstel in afwachting van de persconferentie van 08-03-2021 hebben we besloten op 24 maart digitaal te gaan vergaderen.

De agenda luidt:

 1. Opening + Mededelingen
 2. Benoeming stemcommissie
 3. Ingekomen post
 4. Notulen ALV d.d. 24-11-2020
 5. Financiƫle overzicht Bavo Beach 2020
 6. Begroting Bavo Beach 2021
 7. Vaststelling contributie
 8. Info nieuwe sporthal
 9. Rondvraag.
  Het bestuur stelt het op prijs dat vragen onder dit agendapunten via de secretaris in een eerder stadium worden ingebracht. Het bestuur is dan in staat om een goed en duidelijk antwoord voor te bereiden
 10. Sluiting

Om deel te nemen aan deze vergadering, stuur je een mailtje naar de secretaris.

Je krijgt dan een uitnodiging met toegangscode voor de digitale ALV in het communicatieprogramma "TEAMS".

Dank aan Karel Spaas, onze juridische rechterhand die ons wees op het bestaan van de Tijdelijke wet COVID 19 Justitie en Veiligheid. Daardoor is de ALV gewoon rechtsgeldig en kunnen er ook besluiten zoals het vaststellen van de contributie, het houden van verkiezingen en zaken rondom de nieuwe sporthal, e.d. worden genomen.
Hieronder wordt de voor VC Spaarnestad relevante tekst van artikel 6 van deze wet weergegeven:

Artikel 6 (algemene vergadering verenigingen)

 1. In afwijking van artikel 38 lid 1 kan het bestuur bepalen dat leden geen fysieke toegang hebben tot de algemene vergadering, onder de volgende voorwaarden:
  1. de algemene vergadering is langs elektronisch weg voor leden te volgen; en
  2. de leden zijn tot uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de vergadering in de gelegenheid gesteld om schriftelijk of elektronisch vragen te stellen over de onderwerpen die bij de oproeping zijn vermeld.
 2. De in lid 1 onder b bedoelde vragen worden uiterlijk tijdens de vergadering, al dan niet thematisch, beantwoord en deze antwoorden worden op de website van de vereniging geplaatst of via een elektronisch communicatiemiddel toegankelijk gemaakt voor de leden.
 3. Het bestuur spant zich ervoor in dat tijdens de vergadering langs elektronische weg of anderszins nadere vragen kunnen worden gesteld, tenzij dit in het licht van de omstandigheden van dat moment in redelijkheid niet kan worden gevergd. De voorzitter van de vergadering kan een en ander nader bepalen in het belang van de orde van de vergadering.
 4. Enige afwijking van de leden 2 en 3 heeft geen gevolgen voor de rechtsgeldigheid van de besluitvorming die in de vergadering heeft plaatsgevonden.
 5. Voor zover de statuten zulks niet bepalen, kan, in aanvulling op artikel 38 lid 6, het bestuur bepalen dat het stemrecht slechts kan worden uitgeoefend door middel van een elektronisch communicatiemiddel.
 6. Voor zover de statuten zulks niet bepalen, kan, in aanvulling op artikel 38 lid 8, het bestuur bepalen dat stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht gelijk worden gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.

Tot zover de juridische achtergrond.

Het is dus van belang om tot 72 uur van tevoren op- en aanmerkingen over de stukken kenbaar te maken aan het secretariaat.
Daarnaast is het uiteraard mogelijk om tijdens de vergadering vragen en opmerkingen te maken.
Bij de opening zal de voorzitter aangeven hoe de procedure verloopt van vragen stellen en het maken van opmerkingen. Bijvoorbeeld via de microfoon of via de chatknop.

Stukken

Alle stukken voor de ALV zijn te downloaden op de website.
Zorg dat je bent ingelogd en download de stukken.

Inloggen

Heb je niet eerder ingelogd of ben je je wachtwoord vergeten, reset dan je wachtwoord. Je gebruikersnaam is altijd voornaam.achternaam, als je een tussenvoegsel in je naam hebt is het voornaam.tussenvoegsel.achternaam. Lukt het helemaal niet, neem dan contact op met de webmaster.

Jan Koehorst, secretaris