alv.jpg

20 september 2022

5 oktober Algemene Leden Vergadering


Het bestuur van VC Spaarnestad nodigt je van harte uit voor een Algemene Leden Vergadering (ALV) op woensdag 5 oktober 2022. De vergadering begint om 20:00 uur.
De vergadering wordt gehouden in de kantine van de Yvonne van Genniphal.

Zoals reeds aangekondigd begint de vergadering om 20.00 uur. Indien het aantal leden dat verplicht is volgens de statuten niet aanwezig is, schrijft het bestuur een nieuwe vergadering uit die om 20.05 uur aanvangt.

 1. Opening + Mededelingen
 2. Benoeming stemcommissie
 3. Ingekomen post
 4. Notulen ALV d.d. 30-03-2022
 5. Financiële afrekening 2021-2022, Begroting 2022-2023 incl vaststelling contributie
 6. Stand van zaken Bavo Beach
 7. Stand van zaken Yvonne van Genniphal incl cijfers
 8. Stand van zaken Zaalvolleybal
 9. (Her)Benoeming Bestuur
  • Eugene La Haye – Penningmeester - Aftredend en herkiesbaar
  • Marieke van der Nagel – Bestuurslid - Aftredend en herkiesbaar
 10. Rondvraag
  Het bestuur stelt het op prijs dat vragen onder dit agendapunten via het bestuur in een eerder stadium worden ingebracht. Het bestuur is dan in staat om een goed en duidelijk antwoord voor te bereiden
 11. Sluiting

De stukken zijn hier te downloaden voor ingelogde leden.